top of page

asiakkaitamme

Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoiminnalliset lähtökohdat ja todellinen tarve. Rakennamme aina yhteiset askeleet kohti sovittuja tavoitteita ja luomme jatkuvaa kehittymistä tukevat toimintamallit.

Lue lisää asiakkaidemme kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Nakkila Works

Nakkila Works Oy on pohjoismaissa toimiva säiliöiden, massatornien, säiliöalueiden ja prosessilaitteiden kokonaistoimittaja.

Yhteistyön tavoitteena oli saada strategia tekemisen keskiöön niin johtoryhmässä kuin koko organisaatiossa. Tavoitteena oli saada strategia ja johtoryhmätyöhön ketteryyttä ja sujuvuutta.

Johtoryhmän työpajoissa lähdimme hakemaan uutta fokusta johtoryhmän tekemiseen. Keskiössä tuli olla tulevaisuus ja strategian eteenpäin vieminen. Operatiiviset asiat siirrettiin fokuksesta sivuun selkeyttämällä päätöksentekoa ja vastuita sekä sujuvoittamalla yhteistyötä kokouksien ulkopuolella. Näin saatiin tilaa tärkeille asioille, joita tuettiin mm. johtoryhmän vuosikellolla.

Strategia vietiin osaksi arkea laajentamalla henkilöstön osallisuutta strategiatyössä, lisäämällä systemaattisuutta ja tavoitteellisuutta sekä seurantaa. Myös yhteistä vastuuttamista vahvistettiin sekä siirrettiin sisäisen viestinnän ja vuoropuhelun painopistettä strategiaan.

 

Strategiatyötä myös ketteröitettiin rullaavalla strategiaprosessilla.

Corehw

CoreHW Oy on langatonta radio- ja antenniteknologiaa kehittävä kansainvälisesti toimiva organisaatio. CoreHW:n tavoitteena on kasvaa alallaan johtavaksi asiantuntijaksi menettämättä toiminnassaan ketteryyttä ja henkilöstölähtöisyyttä sekä olla alansa halutuin työnantaja.

 

Yhteistyössä CoreHW:n kanssa lähdettiin kehittämään organisaation toiminnallisuutta sekä henkilöstöjohtamisen käytänteitä tukemaan kasvua ja menettämättä olemassa olevan kulttuurin tärkeimpiä elementtejä.

Yhteistyön aikana kehitettiin osaamisen johtamisen toimintamalleja ja käytänteitä, palkitsemismalli yhteistyöhön ohjaavaksi sekä tarkasteltiin myös henkilöstöhallinnan perustoimintamalleja.

 

Tärkeänä osana kasvun mahdollistamista oli organisaation rakenteiden ja toimintamallin kehittäminen ketterää päätöksentekoa ja asiakaskeskeisyyttä tukevaksi.

Kasvussa ja muutoksissa CoreHW onnistui säilyttämään ominaispiirteensä ja palkittiin omassa sarjassaan Suomen innostavimpana työpaikkana 2019 Suomen Innostavimmat työpaikat -mittauksessa.

Netum

Netum on vahvasti kasvava  IT-palvelutalo. Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja.

Yhteistyössä Netumin kanssa tavoitteena oli kehittää palautekulttuuria, joka on moniäänistä, ammattitaitoa vahvistavaa ja vastaa jokaisen netumilaisen yksilölliseen tarpeeseen.

 

Näitä tavoitteita ja tarpeita tukemaan lähdettiin muotoilemaan netumilaista palautemallia. Palautemallia rakennettiin tiiviissä yhteistyössä 12 netumilaisesta koostuvan ryhmän kanssa, ottaen mukaan kehitystyöhön myös laaja joukko muita netumilaisia asiantuntijoita mm. palautekäytänteiden kokeilussa. Laajalla osallisuudella haluttiin varmistaa palautemallin vastaavan tarpeeseen ja tukevan arjen tekemistä.

Muotoillussa palautemallissa toteutuu moniäänisyys. Siinä kuuluu niin asiakkaan, esihenkilön kuin tiimiläistenkin ääni. Jokainen netumilainen itse muotoilee itselleen sopivan palautekokonaisuuden, jolloin malli vastaa yksilöllisiä tarpeita ja tukee Netumin yksilöä huomioivaa kulttuuria.

ProAgria

ProAgrian tavoitteena on olla paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vahva kehittäjä ja verkottaja maaseutu- ja yritysneuvonnassa. ProAgria tarjoaa asiakkailleen laadukkaat palvelut, laajan asiantuntijaverkon ja yhdistää eri asiantuntijoiden osaamisen asiakkaiden hyödyksi. 

ProAgrian uudistaessa strategiaa lähdimme yhteistyössä kehittämään johtamista ja esihenkilötyötä strategiaa vastaavaksi.  Ytimessä oli valmentava johtajuus sekä uudistuminen ja vastuullinen toiminta.

Uudenlaista tekemistä johtamis- ja tiimityöskentelyyn haettiin valmennuskokonaisuudella, jossa keskityttiin uudistamaan toimintatapoja ja yli organisaatiorajojen tapahtuvaa toimintaa tiimityötä sekä tiimien välistä yhteistyötä vahvistamalla, osaamisen kehittämisen käytänteitä uudistamalla sekä tavoitteellista johtamista kirkastamalla.

Yhteistyössä myös haettiin uusia ajatuksia organisaation rakenteeseen ja toimintamalliin.

Tampereen yliopisto

Tampere 3 hankkeessa rakennettiin uutta korkea-kouluyhteisöä, jossa mukana oli Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk). Tavoitteena oli monipuolistaa ja tuoda uusia mahdollisuuksia opiskelussa ja tutkimuksessa.

Lyggen asiantuntija toimi hankkeessa interim-johtajana vastaten sekä hankkeen strategisesta että operatiivisesta johtamisesta. Lyggen asiantuntija vastasi muun muassa projektisalkusta, strategiaprosessin johtamisesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan. Hän toimi myös hallituksen esittelijänä.

Uuden korkeakouluyhteisön käynnistäessä toimintansa sekä uuden rehtorin aloittaessa työnsä Lyggen asiantuntija jatkoi käynnistymisvaiheessa ylimmän johdon ja hallituksen työskentelyn tukena.

Puolustus-
hallinnon
Rakennus-
laitos

Puolustushallinnon Rakennuslaitos vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kilpailutustiimin toiminnassa haluttiin vahvistaa sisäisen asiakkaan näkökulmaa sekä itseohjautuvaa tiimitoimintaa.

 

Yhteistyössä valmennuksellisen työpajatyöskentelyn kautta muotoiltiin toimintatapoja tukemaan ja vahvistamaan yhteistyötä sisäisen asiakkaan kanssa sekä löydettiin keinoja itseohjautuvuuden vahvistamiseksi.

Careeria

Careeria tarjoaa ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin.  Koulutusaloja on parikymmentä, ja tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Opiskelijoita on n. 11 000 vuodessa.

Careerialla tavoitteena oli rakentaa strategia, joka ohjaa jokaisen careerialaisen työtä. Lähtökohtana strategian määrittelyprosessissa oli, että osallisuus strategian määrittelyyn varmistaa yhteisen suunnan ja strategian juurtumisen osaksi arkea.

 

Strategiaa työstettiin työpajamaisesti, varmistaen yhteisen ja monisuuntaisen vuorovaikutuksen.

Määriteltyä strategiaa tukemaan uudistettiin myös Careerian organisaation toimintamallia tavoitteena vahvistaa organisatorista itseohjautuvuutta.

 

Myös organisaation toimintamallia uudistettaessa osallisuus ulottui laajalle tarjoten jokaiselle careerialaiselle mahdollisuuden osallistua organisaation rakenteiden ja toimintamallien muotoiluun. Osallistava prosessi tarjosi mahdollisuuden erilaisten ja eriävienkin mielipiteiden esiin nostamiseen ja käsittelyyn.

Osallistavan prosessin lopputulemana on yhtenäisyyttä ja ketteryyttä tukeva organisaation toimintamalli.

MEISTÄ SANOTTUA

”Lyggen kanssa työskennellessä, ei ole tarvinnut huolehtia, etteikö sovittuja asioita hoidettaisi. Lygge on halunnut oppia tuntemaan organisaatiomme ja heille on ollut tärkeää, että lopputulos on meidän näköistämme.”

LIINA KANGAS / HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, HR JA MARKKINOINTI / NETUM OY

"Inhimillistä ja asiantuntevaa, huomioi yrityksen kulttuurin ja persoonan." 

MILLA KUISMA / VIESTINTÄ JA HENKILÖSTÖJOHTAJA / COREHW OY

“Lyggeläisillä on vahva kokemus haasteellisista muutoksista kompleksisissa ympäristöissä. He tuovat toimivia työkaluja muutoksen avuksi vikkelälläkin tahdilla.

Lyggeläiset ovat rohkeita ja rehellisiä ihmisiä, jotka ymmärtävät ja ottavat kiinni haastavista asioista. Lyggeläisten kanssa on ollut kiva työskennellä. 

HARRI MÄKIVUOKKO / TOIMITUSJOHTAJA / PROAGRIA

”Meillä on nyt viideksi vuodeksi todella hyvä, ihan oikea ja vakavasti otettava strategia, jonka takana koko johto seisoo ja joka on saanut aikaan tosi myönteistä tekemistä esimiehissä ja henkilöstössä.”

ULLA POSTI / VARAREHTORI / CAREERIA

”Nyt me johtoryhmässä pystytään keskittymään tulevaisuuden asioihin ja strategian
kehitysprojektien seuraamiseen. Ihan sitä mitä me haluttiinkin.”

JUSSI KIVIOJA / TOIMITUSJOHTAJA / NAKKILA WORKS

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

bottom of page