PAlvelumme

Autamme rakentamaan jatkuvan uudistumisen hallitsevia organisaatioita itseohjautuvuutta vahvistamalla. Tällöin johtaminen perustuu tarpeeseen ja kyvykkyyteen, päätökset ja tekeminen tapahtuu siellä, missä tietoa ja toimijat ovat.  Osaamisen liikkuminen on joustavaa ja jokaisella on mahdollisuus käyttää potentiaaliaan. Hallittavuutta ja tehokkuutta rakennetaan luovuutta ja oppimista tukevaksi; keveillä rakenteilla, läpinäkyvyydellä sekä ohjaamalla vuorovaikutukseen, ei rajoituksilla.

Organisaation toimintaa voi lähteä kehittämään pienin askelein tai liikkeelle voi lähteä ottamalla tarkasteluun laajasti koko organisaation toiminnan. Pienimmillään rakennetaan henkilöstöjohtamisen käytänteitä tukemaan koko henkilöstön potentiaalin hyödyntämistä ja kyvykkyyden varmistamista. Laajimmillaan uudistetaan kultturia.

 

Mahdollistava kulttuuri

Tunnetteko oman yrityskulttuurinne? Mahdollistaako se sekä organisaation että yksilön kasvua ja kokeilua? Kulttuurin tuntemus mahdollistaa seurausten ennakointia sekä antaa mahdollisuuden tehdä valintaa seurausten toivottavuudesta.

 

Kulttuurin tuntemus antaa myös mahdollisuuden vahvistaa kulttuurin haluttuja tekijöitä ja poistaa tai vähentää niiden tekijöiden vaikutusta, jotka estävät organisaation tavoitteiden saavuttamista.

 

Rakennamme kanssanne kulttuuria, jossa toiminta perustuu luottamukseen, rohkeuteen toimia, ideointiin ja kokeiluun sekä yhteiseen suuntaan.

Jatkuvan uudistumisen hallitseva organisaatio

Organisaation kehittäminen vahvistamalla itseohjautuvuutta saa aikaa aidosti oppivan, vastuuta kantavan ja luovan organisaation.  Näin mahdollistetaan koko organisaation potentiaalin hyödyntäminen sekä luodaan kulttuuri ja tekeminen, jossa organisaatio toimii yhteisen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti halliten jatkuvan uudistumisen. 

Itseohjautuvuus ja sen lisääminen ei tarkoita kaaosta. Muun muassa organisaation tarkoitus, prosessit ja yhteiset toimintamallit rakentavat hallittavuutta. Mutta purkamalla päätöksenteon hierarkioita ja tekemisen esteitä synnytetään toiminnan vapautta, joka lisää kokeiluja ja luo uusia mahdollisuuksia sekä yksilöille että organisaatiolle.

Luova, oppiva ja vastuullinen tiimi

Jokaisella tiimiläisellä on vastuu tiimin onnistumisesta ja menestyksestä. Vastuun lisäksi taas luovuus ja oppiminen tarvitsee riittävää vapautta, erilaisuutta ja joustavuutta. Itseohjautuvuuteen perustuva tiimityö mahdollistaa jatkuvan uudistumisen ja menestyksen.

Itseohjautuvaa tiimiä lähdetään rakentamaan luomalla ymmärrys itseohjautuvasta tiimistä organisoitumisen ja tekemisen tapana. Määritellään, mitä itseohjautuvuus teidän tiimissänne tarkoittaa ja miten sitä käytännössä toteutetaan.

 

Onko tavoitteenanne asiakaslähtöinen, jatkuvasti uudistuva, oppiva, vastuullinen ja  tuloksellinen organisaatio? Ota yhteyttä!

 
 

Esihenkilötyö

Esihenkilötyön fokuksen ei tule enää olla kontrollissa. Esihenkilötyössä tulee keskittyä suunnan luomiseen, jatkuvan kehityksen ja uudistuksen varmistamiseen ja siihen, että henkilöstö pystyy käyttämään koko potentiaaliaan ja intoaan ja ottamaan yhteistä vastuuta.  Esihenkilötyön kehittämisen ensimmäisenä askeleena organisaationne on pysähdyttävä pohtimaan, mitä vaikutuksia esihenkilötyöltä aidosti haluatte.

Jotta halutut vaikutukset saadaan osaksi arkea, myös muodon tulee muuttua. Mitkä ovat periaatteenne, vastuunne ja tapanne toteuttaa esihenkilötyötä vastatessanne uudistuneeseen johtamistarpeeseen? Onko tarkoituksenmukaisinta, että yksi (esi-)henkilö on kaiken vastuun keskiössä vai tulisiko vastuuta laajentaa myös tiimille?  

Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmän tärkein tehtävä on varmistaa organisaation  tulevaisuuden menestyksen rakentaminen. Tulevaisuutta ei kuitenkaan ole ilman, että myös tähän hetkeen panostetaan.  

 

Annamme johtoryhmällenne valmiudet  luottamuksen rakentamiseen, toistenne haastamiseen sekä konfliktien kautta kehittymiseen.  Haastamme teitä myös purkamaan turhia rakenteita, tekemään toiminnastanne ketterää ja eteenpäin kulkevaa. Autamme teitä muodostamaan itsestänne tiimin, jonka tekeminen keskittyy jatkuvan uudistumisen varmistamiseen, yhteisen suunnan ja menestyksen edellytysten luomiseen sekä toteutukseen.

 

 

 

ORganisaation kehittäminen

henkilöstöjohtaminen

 

Jatkuva uudistuminen edellyttää toimivia ja kulttuuria tukevia henkilöstöjohtamisen ja -hallinnan toimintamalleja ja käytänteitä, joilla varmistetaan koko henkilöstön potentiaalin hyödyntäminen, toimintamahdollisuudet sekä kyvykkyys. 

 

Henkilöstöjohtamisessa fokus tulee olla tekemisessä sekä yksilöiden ja liiketoiminnan tukemisessa. Ei byrokratiassa ja kontrollissa. Tarvittaessa hallittavuutta ja kontrollia synnytetään toimintamalleilla, jotka rakentuvat läpinäkyvyyteen, vastuuseen ja eteenpäin vievään vuoropuheluun.

Autamme teitä rakentamaan ja kehittämään omaa henkilöstöjohtamisen kyvykkyyttä.

Tarjoamme räätälöityä ja käytännönläheistä koulutusta henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Meiltä saatte myös henkilöstöjohtamisen ammattilaisen osaksi tiimiä tarvittaessa nopeastikin.  Kyseessä voi olla interimjohtaja tai henkilöstöjohtamisen asiantuntija.

 

Henkilön rooli, tehtävien sisältö ja laajuus sekä yhteistyön kesto määritellään tarpeenne mukaan. Asiantuntija on käytettävissänne joustavasti; päivän viikossa tai koko viikon.

Henkilöstöjohtamisen kehittämistä voidaan toteuttaa myös kehittämisprojektina, jolloin fokuksessa voi olla esimerkiksi osaamisen johtamisen käytänteiden kehittäminen.

Myös HR valmennuksella voidaan lisätä organisaation henkilöstöjohtamisen kyvykkyyttä. Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, organisaatiorakenne ja sen toiminnallisuus, johtaminen, itseohjautuva organisaatio, työnantajamielikuva - sinulle ja organisaatiollesi tärkeä henkilöstöjohtamisen tai organisaation kehittämiseen liittyvä teema. 

Haluatteko lisätä organisaationne kyvykkyyttä henkilöstöjohtamisessa?

Ota yhteyttä!

Vuorovaikutus

Tulevaisuuden organisaatioita rakentaessa yhdeksi tärkeimmäksi osaamiseksi nousee itsensä tunteminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja  vuorovaikutustaidot.

DiSC ®  valmennuksilla kehitetään vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa. DiSC ® henkilö- ja/tai tiimikohtainen palaute ja valmennus auttavat tiedostamaan omat ja/tai tiimin toimintatyylit, kehittämiskohteet sekä edistää ja vahvistaa yksilön ja/tai tiimin vuorovaikutusta sekä rakentaa erilaisuudesta vahvuuden. 
 

Everything DiSC ®  - johtajuusprofiileilla luodaan ymmärrystä johtajuudesta ja annetaan valmiuksia ymmärtämään oman toiminnan vaikutuksista työyhteisöön ja tekemiseen.  Henkilökohtainen palaute ja valmennus auttavat ymmärtämään omat toimintatyylit ja vahvuudet johtajana, kuin myös tunnistamaan kehittymiskohteita.

 

Everything DiSC® profiilien ja valmennusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta  ja tiimiläisten erilaisista tavoista toimia, asenteista ja uskomuksista sekä vahvistaa toimivaa vuorovaikutusta työyhteisössä.

Everything DiSC -valmennukset

 

Räätälöinti

Tyypillisesti toteutamme palvelumme räätälöiden ne teidän tarpeisiin osuvaksi. Ottakaa yhtettä ja kertokaa kysymyksistänne. Etsitään oikea vastaus yhdessä.

valmennukset

Haluatko kuulla enemmän?

 

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere