PAlvelumme

Autamme rakentamaan jatkuvan uudistumisen hallitsevia organisaatioita itseohjautuvuutta vahvistamalla. Tällöin johtaminen perustuu tarpeeseen ja kyvykkyyteen, päätökset ja tekeminen tapahtuvat siellä, missä tietoa ja toimijat ovat.  Osaamisen liikkuminen on joustavaa ja jokaisella on mahdollisuus käyttää potentiaaliaan. Hallittavuutta ja tehokkuutta rakennetaan luovuutta ja oppimista tukevaksi; keveillä rakenteilla, läpinäkyvyydellä sekä ohjaamalla vuorovaikutukseen.

Organisaation toimintaa voi lähteä kehittämään pienin askelein tai liikkeelle voi lähteä ottamalla tarkasteluun laajasti koko organisaation toiminnan. Pienimmillään rakennetaan henkilöstöjohtamisen käytänteitä tukemaan koko henkilöstön potentiaalin hyödyntämistä ja kyvykkyyden varmistamista. Laajimmillaan uudistetaan kultturia. Me kiritämme teitä saavuttamaan tavoitteenne tarvitsemallenne tavalla: valmennusten, kehitysohjelmien, räätälöityjen muutoshankkeiden kautta tai tulemalla osaksi tiimiänne tilapäisesti. Tavoitteenamme on aina kasvattaa teidän kyvykkyttänne. 

 

ORganisaation kehittäminen

Mahdollistava kulttuuri

Mahdollistaako se sekä organisaation että yksilön kasvua ja kokeilua?

Kulttuurin tuntemus mahdollistaa seurausten ennakointia sekä antaa mahdollisuuden tehdä valintaa seurausten toivottavuudesta. Kulttuurin tuntemus antaa myös mahdollisuuden vahvistaa kulttuurin haluttuja tekijöitä ja poistaa tai vähentää niiden tekijöiden vaikutusta, jotka estävät organisaation tavoitteiden saavuttamista.

 

Rakennamme kanssanne kulttuuria, jossa toiminta perustuu luottamukseen, rohkeuteen toimia, ideointiin ja kokeiluun sekä yhteiseen suuntaan.

 

Missä voimme teitä kirittää:

  • Tavoite- ja nykykulttuurin perusolettamusten tunnistamisessa.

  • Kulttuurin uudistukseen tarvittavien toimenpiteiden määrittelemisessä.

  • Uuden kulttuurin toiminnallistamisen tukemisessa.

  • Uudistuksen vaikuttavuuden mittauksessa.

Jatkuvan uudistumisen hallitseva organisaatio

Organisaation kehittäminen vahvistamalla itseohjautuvuutta saa aikaan aidosti oppivan, vastuuta kantavan ja luovan organisaation.  Itseohjautuvuutta vahvistamalla luodaan kulttuuri, jossa jokainen työntekijä toimimaan aktiivisesti ja viemään asioita eteenpäin.

​Itseohjautuvuus ja sen lisääminen ei tarkoita kaaosta. Organisaation tarkoitus, prosessit ja yhteiset toimintamallit rakentavat hallittavuutta. Mutta purkamalla päätöksenteon hierarkioita ja tekemisen esteitä synnytetään toiminnan vapautta, joka lisää kokeiluja ja luo uusia mahdollisuuksia sekä yksilöille että organisaatiolle.

Missä voimme teitä kirittää:

 
 

Johtaminen

Esihenkilötyö

Esihenkilötyön fokuksen ei tule enää olla kontrollissa. Esihenkilötyössä tulee keskittyä suunnan luomiseen, jatkuvan kehityksen ja uudistuksen varmistamiseen ja siihen, että jokainen pystyy hyödyntämään täysimääräisesti omaa kyvykkyyttään.  Esihenkilötyön kehittämisen ensimmäisenä askeleena organisaationne on pysähdyttävä pohtimaan, mitä vaikutuksia esihenkilötyöltä aidosti haluatte.

Jotta halutut vaikutukset saadaan osaksi arkea, myös muodon tulee muuttua. Mitkä ovat periaatteenne, vastuunne ja tapanne toteuttaa esihenkilötyötä vastatessanne uudistuneeseen johtamistarpeeseen? Onko tarkoituksenmukaisinta, että yksi (esi-)henkilö on kaiken vastuun keskiössä vai tulisiko vastuuta laajentaa myös tiimille?  

Johtoryhmän kehittäminen

Johtoryhmän tärkein tehtävä on varmistaa organisaation  tulevaisuuden menestyksen rakentaminen. Tulevaisuutta ei kuitenkaan ole ilman, että myös tähän hetkeen panostetaan.  

 

Annamme johtoryhmällenne valmiudet  luottamuksen rakentamiseen, toistenne haastamiseen sekä konfliktien kautta kehittymiseen.  Haastamme teitä myös purkamaan turhia rakenteita, tekemään toiminnastanne ketterää ja eteenpäin kulkevaa. Autamme teitä muodostamaan itsestänne tiimin, jonka tekeminen keskittyy jatkuvan uudistumisen varmistamiseen, yhteisen suunnan ja menestyksen edellytysten luomiseen sekä toteutukseen.

 

 

 

henkilöstöjohtaminen

 

Jatkuva uudistuminen edellyttää toimivia ja kulttuuria tukevia henkilöstöjohtamisen ja -hallinnan toimintamalleja ja käytänteitä, joilla varmistetaan koko henkilöstön potentiaalin hyödyntäminen, toimintamahdollisuudet sekä kyvykkyys. Oli sitten kyseessä henkilöstöhallinnan perusprosessit, henkilökohtaisen kehittymisen toimintamallit ja työkalut, palkitseminen tai muut henkilöstön johtamiseen liittyvä toimintamalli.

 

Henkilöstöjohtamisessa fokus tulee olla tekemisessä sekä yksilöiden ja liiketoiminnan tukemisessa. Ei byrokratiassa ja kontrollissa. Tarvittaessa hallittavuutta ja kontrollia synnytetään toimintamalleilla, jotka rakentuvat läpinäkyvyyteen, kehittymisen mahdollistamiseen, vastuuseen ja eteenpäin vievään vuoropuheluun.

Tarjoamme räätälöityä ja käytännönläheistä koulutusta henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Meiltä saatte myös henkilöstöjohtamisen ammattilaisen osaksi tiimiä tarvittaessa nopeastikin.  Kyseessä voi olla vuokrasuhteinen interimjohtaja tai henkilöstöjohtamisen asiantuntija.

 

Henkilön rooli, tehtävien sisältö ja laajuus sekä yhteistyön kesto määritellään tarpeenne mukaan. Asiantuntija on käytettävissänne joustavasti; päivän viikossa tai koko viikon.

Henkilöstöjohtamisen kehittämistä voidaan toteuttaa myös kehittämisprojektina, jolloin fokuksessa voi olla esimerkiksi osaamisen johtamisen käytänteiden kehittäminen.

Myös HR coachingin kautta voidaan lisätä organisaation henkilöstöjohtamisen kyvykkyyttä. Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, organisaatiorakenne ja sen toiminnallisuus, johtaminen, itseohjautuva organisaatio, työnantajamielikuva - sinulle ja organisaatiollesi tärkeä henkilöstöjohtamisen tai organisaation kehittämiseen liittyvä teema. 

Lähdemme mielellämme rakentamaan kyvyykkyttänne konsultatiivisesti, työpajatyöskentelyn kautta, valmennuksilla tai pitkäjänteisellä yhteistyöllä vuokrasuhteessa osana tiimiänne tai projektityöskentelyn kautta. 

Ota yhteyttä!

Vuorovaikutus

Tulevaisuuden organisaatioita rakentaessa yhdeksi tärkeimmäksi osaamiseksi nousee itsensä tunteminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja  vuorovaikutustaidot.

DiSC ®  valmennuksilla kehitetään vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa. DiSC ® henkilö- ja/tai tiimikohtainen palaute ja valmennus auttavat tiedostamaan omat ja/tai tiimin toimintatyylit, kehittämiskohteet sekä edistää ja vahvistaa yksilön ja/tai tiimin vuorovaikutusta sekä rakentaa erilaisuudesta vahvuuden. 
 

Everything DiSC ®  - johtajuusprofiileilla luodaan ymmärrystä johtajuudesta ja annetaan valmiuksia ymmärtämään oman toiminnan vaikutuksista työyhteisöön ja tekemiseen.  Henkilökohtainen palaute ja valmennus auttavat ymmärtämään omat toimintatyylit ja vahvuudet johtajana, kuin myös tunnistamaan kehittymiskohteita.

 

Everything DiSC® profiilien ja valmennusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta  ja tiimiläisten erilaisista tavoista toimia, asenteista ja uskomuksista sekä vahvistaa toimivaa vuorovaikutusta työyhteisössä.

Everything DiSC -valmennukset

 

Räätälöinti

Tarjoamme tarpeisiinne sopivaa konsultaatiota, valmennuksia, kehittämisohjelmia tai tilapäisen jäsenen tiiminne kyvykkyyttä kasvattamaan. Ottakaa yhtettä ja kertokaa kysymyksistänne. Etsitään oikea vastaus yhdessä.

Haluatko kuulla enemmän?

 

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere